English

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია GCLA

"სჯანი"
ქართული სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის
თეორიასა და კომპარატივისტულ ლიტერატურაში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა

  ჟურნალის შესახებ   ბოლო გამოცემა: N 18, 2017 E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)   


ამ ნომრის ავტორები
The authors of this Issue
 
Download

 

შინაარსი

Contents


პოზიცია
Position

თეიმურაზ დოიაშვილი აკაკის "გამზრდელი" და განმანათლებლობის პარადიგმა (ქართულად; ინგლისური Summary)

Teimuraz Doiashnili Gamzrdeli by Akaki Tsereteli and the Paradigm of Enlightenmemt
Downloadლიტერატურის თეორიის პრობლემები
Problems of Literary
Theory

 

ივანე ამირხანაშვილი მინიმალიზმი როგორც პრაქტიკული საჭიროება (ქართულად; ინგლისური Summary)

Ivane Amirkhanahvili  Minimalizm as Practical Necessity (Georgian Text, English Summary)

Download

 

მარია არპენტიევა პოეტური ფსიქოთერაპია კრიზისული დახმარების პრაქტიკაში (რუსულად, ქართული და ინგლისური Summaries)
Maria Arpentieva Poetry Psychotherapy in the Practice of  Crisis Assistance(Russian Tex; Georgian and English Summaries)
Download

ლევან ბრეგაძე რეზო ყარალაშვილი - ლიტერატურის თეორეტიკოსი (რეცეფციური ესთეტიკა) (ქართულად; ინგლისური Summary)

Levan Bregadze Rezo Karalashvili - Literary Theoretician (Reader-response criticism) (Georgian Text, English Summary)
Download

 


პოეტიკური პრაქტიკები
Poetical Practices

თამაზ ვასაძე ბარათაშვილის პოეზიის ანტითეზები (ქართულად; ინგლისური Summary)

Tamaz Vasadze Antitheses in Baratashvili's Poetry (Georgian Text, English Summary)

Download

კონსტანტინე ბრეგაძე ნიკოლოზ ბარათაშვილი და გერმანული რომანტიზმი  
(ქართულად;
ინგლისური Summary)

Konstantine Bregadze Nikoloz Baratashvili and German Romanticism
(Georgian Text, English Summary)
Download

თემურ კობახიძე დროისა და სივრცის აგებულება ფოლკნერის მოთხრობაში "ვარდი ემილისათვის" (ქართულად; ინგლისური Summary)
Temur Kobakhidze
The Structure of  Time and Space in William Faulkner's "A Rose for Emily" (Georgian Text, English Summary)

Download

მაკა ელბაქიძე Homme თუ Femme (შუასაუკუნეების რაინდული რომანის მაგალითზე)  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Maka Elbaqidze Homme or Femme (Jn the basis of medievel chivalry romances) (Georgian Text, English Summary)

Download

ოლგა სმოლნიცკაია თამაშის მოტივი და ეროვნული სათამაშოს სიმბოლიკა ბრაზილიაში მცხოვრები უკრაინელი მწერლის - ვერა ვოვკის რჩეულ ნაწარმოებებში, როგორც უკრაინული მაგიური რეალიზმის ნიმუში (რუსულად; ინგლისური Summary)
Smolnitska Olha The Motive of the Game and the Symbols of the National toy in the Selected Works by the Ukrainian Woman Writer in Brazil - Vera Vovk as an Example of the Ukrainian Magical Realism
(Russian Text, Georgian and English Summaries)

Download

თამარ პაიჭაძე "ზაუმი" - ლინგვისტური ექსპერიმენტიდან არტტენდენციისაკენ (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Paichadze Zaum - from Lomguistic Experimentsto art-Trend (Georgian Text, English Summary)

Downloadლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია
Chrestomathy of Theory

იური ლოტმანი კულტურათა და ლიტერატურათა ურთიერთობის თეორიისათვის (სემიოტიკური ასპექტი) (ეძღვნება კანტის დაბადებიდან  ორას წლისთავს) (ქართულად)

Yiuri Lotman To the Theory of Cultural and Literary Relatioms (Semiotical Aspects) (Georgian Text)
Downloadლექსმცოდნეობა
Theory of Poetry

თამარ ბარბაქაძე  მყარი სალექსო ფორმები გაბრიელ ჯაბუშანურის პოეზიაში (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Barbakadze
  Fixet Verse Formsin Gabriel JabuShanuri's Poetry (Georgian Text, English Summary)
Downloadფილოლოგიური ძიებანი
Philological Researches


ჰაიტე სოტომე "მგზავრის წერილების" პაროდია და ირონია პოსტკოლონიალური თვალსაზრისით (ქართულად; ინგლისური Summary)

Hayate Sotome Parody and Irony of "Letters of Traveler" from the Postcolonial Point of View (Georgian Text, English Summary)
Download

თამარ ციციშვილი, ირინე მოდებაძე ქარული მწერლობის სისტემური შესწავლის ისტორიიდან (ვახტანგ კოტეტიშვილი, მიხეილ ზანდუკელი) (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Tsitsishvili, Irine Modebadze From the History
of Systematic Study of Georgian Literature (Vakhtang Kptetishvili and Mikheil Zandukeli) (Georgian Text, English Summary)
Download


ირმა რატიანი, ალექსანდრე სტროევი, რუსუდან თურნავა, გაგა ლომიძე ფრანგული კულტურისა და ლიტერატურის რეფლექსია მე-17 - მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში (ინგლისურად; ქართული Summary)
Irma Ratiani, Alezandre Stroev, Rusudan Turnava, Gaga Lomidze The Reflection of French Culture in the Georgian Cultural Space of 17th and Early 20th Centuries (English Text, Georgian Summary)
Downloadინტერპრეტაცია
Interpretation


საბარ სულთანი კრეატიული მწერლები და მათი ღვთიური ინსპირაციის მოხმობა (ინგლისურად; ქართული Summaries)
Sabbar S. Sultan Creative Writers and their Invocation of Givine Inspiration (English Text; Georgian Summary)
Download

 

ნ. ეგოროვა, ა. დროზდოვი ფანტასტიკური სამყაროს რეპრეზენტაცია ინგლისურენოვან ლიტერატურაში (რუსულად;  ქართულ-ინგლისური Summaries)
Yahorava N.A., Drozd A.V. Representation of the Fantastic World in English-Language Literature (RussianText; Georgian-EnglishSummary)

Downloadკრიტიკული დისკურსი
Critical Discourse


ნონა კუპრეიშვილი ეკონომიკური პრობლემები XX ს. დასაწყისის ქართული სოციო-კულტურული დინამიკის ჭრილში (გერონტი ქიქოძე - მზერის გადანაცვლება) (ქართულად; ინგლისური Summary)
Nona Kupreishvili Economical Problems in the focus of Georgian Socio-Cultural Dynamics of the Beggonong of 20th Century (Geronty Kikodze)
(Georgian Text, English Summary)
Download
კულტურის პარადიგმები
Paradigms of Culture

რუტა ბრუზგენე ლიტერატურის მუსიკალურობა და სინესთეზია: მ.კ. ჩურლიონისის "წერილები დევდორაკელისს" (ინგლისურად;  ქართული Summary)
Ruta Bruzgiene Musicality of Literature and Synaesthesia: "Letters to Devdorakelis" by M.K. Churlionis (English Text; Georgian Summaries)
Downloadფოლკლორისტიკა - თანამედროვე კვლევები
Folkloristics - the Modern Researches

ელენე გოგიაშვილი აღმოსავლური ზღაპრების კრებულები ევროპაში: არაბული ღამეების ლიტერატურული და ხალხური ვერსიები  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Elene GoGiashvili Oriental Tales in Europe: Literary and Oral Versions of Arabian Nights (Georgian Text, English Summary)

Download
Memoria


ირმა რატიანი კაი ყმა - ხატვრული ნაწარმოების სტილისტური ანალიზისთვის (ფრაგმენტი პროფესორ თენგიზ კიკაჩეიშვილის ლექციიდან) (ქართულად)
Irma Ratiani
Kai Kma - To the Stylistic Analyses of the Text (Fragments from professor Tengiz Kikacheishvili's lecture) (Georgian Text)

Downloadგამოხმაურება, რეცენზია
Reviews, Comments

ლევან ბრეგაძე ქართული მწერლობა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში(ქართულად; ინგლისური Summary)
Levan Bregadze 
Georgian Writing in the Context of Worlg Literature
(Georgian Text, English Summary)

Download


ემზარ კვიტაიშვილი "სხვა საუკუნე გალაკტიონის" (გალაკტიონ ტაბიძის თხუთმეტტომეულის ხუთი ტომის გამო) (ქართულად; ინგლისური Summary)
Emzar Kvitaishvili
"Another Century of Galaktion" (To the New Academic Edition of  Galaktion Tabidze's Poetry) (Georgian Text, English Summary)

Download

გაგა ლომიძე ქართული ლიტერატურული რუკის ხელახალი ფორმირება, ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (ქართულად; ინგლისური Summary)
Gaga Lomidze Remapping of Georgian Literature. Bolshevizm and the Georgian Literature (Georgian Text, English Summary)

Downloadახალი წიგნები
New Books


მოამზადა გაგა ლომიძემ
Prepared by
Gaga Lomidze  (Georgian Texts)

Download

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი/strong>ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი